Báo chí (Toán Tuổi thơ 1)

Tâm sự ngày trở về

Toán Tuổi thơ 1
Tham gia sáng lập Tạp chí Toán Tuổi thơ 1, ra mắt số đầu tiên ngày 25/10/2000 rồi Toán Tuổi thơ 2 ra mắt số đầu tiên ngày 14/3/2003. Tạm biệt tạp chí từ ngày 1/9/2007. Tháng 9/2019 trở về tham gia HĐBT và cố vấn cho Toà soạn.