Báo chí (Toán Tuổi thơ 2)

Chuyên mục Rừng cười: Hàng gì?

Toán Tuổi thơ 2
Đây là bài thơ đố đăng tạp chí Toán Tuổi thơ 2 nhằm kiểm tra vốn từ dạng "Hàng...".